خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو هاتا یوگا: انعطاف، انرژی، تنفس- 1
زمان‌هایی ممکن است فرد برای انجام حرکات یوگا انرژی کافی نداشته باشد اما باز بخواهد به تمرین بپردازد. برای این نوع مواقع حرکت‌هایی در هاتا یوگا وجود دارد که با افزایش تدریجی انعطاف و تکنیک‌های نفس گیری سطح انرژی را افزایش می‌دهد و فرد برای ادامه ترین انگیزه پیدا می‌کند. ابتدا باید تنها در یک حالت راحت نشست و با نفس گیری و تجسم حرکات را شروع کرد.