خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تنفس و حس کردن نیروی جاذبه‌ زمین
تنفس و نحوه انجام عمل دم و باز دم در ورزش یوگا نقش مهمی دارد و اگر بتوانید این دم و باز دم را با حرکات بدن هماهنگ کنید به خوبی می توانید نتیجه ای را که به دنبال آن هستید از انجام حرکات بگیرید. این هماهنگی بین بدن و تنفس باعث ریتم گرفتن بدن می شود و ارگان های داخلی را بیدار می‌کند.