خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نفس گیری حین حرکت 3
حفظ تعادل بدن و هماهنگی آن با دم و بازدم با انجام تمریناتی حاصل می شود که بدن را به آمادگی لازم می رساند. این ویدئو تعدادی تمرین را برای حفظ تعادل در حالت های مختلف بدن آموزش می دهد.