خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو بلع غذاهای غیر خوراکی
گاهی اوقات والدین بدون آنکه در نظر بگیرند چه وسایلی در دسترس کودک قرار دارد او را تنها می‌گذارند و ممکن است کودک هر چیزی را ببلعد. در این ویدیو خواهیم دید که این موضوع می‌تواند تا چه حد خطرناک و مشکل ساز باشد چرا که ممکن است ندانیم جنس شئی که کودک بلعیده چیست و آیا می‌توان آن را در بدن او تشخیص داد یا خیر.