خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو غذا خوردن پیش از خواب و افزایش وزن
از گذشته شنیده‌ ایم که پیش از خواب نباید غذا خورد. این موضوع در مورد خیلی از افرادی که زود شام می‌ خورند و پس از آن به کار و فعالیت ادامه می‌ دهند شایع است. ورزشکاران نیز ممکن است برای رساندن کالری مورد نیاز به بدن خود قبل از خواب غذا بخورند. در نهایت نیز افرادی به این زمان غذا خوردن عادت دارند. اما آیا این مسأله همیشه باعث مشکل می‌ شود؟