خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو صبحانه های سالم و مفید
صبحانه که امروزه اغلب به دست فراموشی سپرده می شود مهم ترین وعده غذایی روزانه است و بنابراین باید کامل ترین نیز باشد. اما منظور از کامل بودن سنگین بودن نیست و این ترکیب مواد است که دارای اهمیت است. با برنامه ریزی درست برای صبحانه حتی می توانید شام باقیمانده از شب قبل یا یک ماهی را هم برای صبحانه آماده کنید.