خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گرم کردن کل بدن
تقریبا از ده سال گذشته تمرین گرم کردن کل بدن از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. گرم کردن کل بدن قبل از انجام حرکات تخصصی ورزشی بسیار اهمیت دارد، زیرا باعث آماده شدن ماهیچه‌ های کل بدن می‌ شود و احتمال گرفتگی عضلات را بسیار کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دهد. برای مثال حرکات چرخش پا، چرخش بدن، حرکت دایره ای، و پا بالا-پا بیرون از این دسته تمرینات هستند.