خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو حس گناه در بچه ها ناشی از طلاق والدین
برخی کودکان بعد از طلاق والدین حس عذاب وجدان دارند یا بخاطر حس قدرتی که در کودکی دارند میخواهند دوباره والدین را به هم برگردانند. در این ویدئو نکاتی بیان میشوند که در این حالت به کودکان بگویید.