خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مادران شاغل
مادران شاغل نباید به دلیل کار کردن احساس گناه داشته باشند و بدانند که کار کردن مشکلی در کیفیت نگهداری از فرزندشان ایجاد نمی‌کند. در اینجا خواهید دید که چگونه میتوانید در عین شاغل بودن، مادر خوبی نیز باشید.