خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو سرگرم کردن فرزند اول هنگام رسیدگی به فرزند دوم
ممکن است بسیاری از والدین که به تازگی صاحب فرزند دوم شده اند با این مشکل روبرو باشند. اغلب می‌شنویم فرزند اولشان با استفاده از حضور فرزند دوم، فرصتی برای شیطنت پیدا می کند تا به نحوی اعتراض خود را به حضور خواهر یا برادرش اعلام کند. با دیدن این ویدیو متوجه می‌شوید که چگونه می توانید این شرایط را برای او تبدیل به شرایطی خوشایند کنید.