خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو خوراک گوشت تند
این غذا عجب قیافه‌ای دارد! وقتی چنین غذاهایی در دنیا وجود دارد چرا آن‌ها را به لیست غذاهای روزانه اضافه نکنیم و کمی از طعم، بو و قیافه‌های جدید لذت نبریم؟ واقعاً چرا؟