خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نفس گیری حین حرکت 1
برای انجام هر ورزشی نفس گیری درست از مهمترین اصول آن به شمار می رود. یوگا نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این ویدئو با نفس گیری درحالت ایستاده و دیگر حالتهای ورزش یوگا آشنا خواهید شد.