خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو اوج کشش 1
یکی از مواردی که لازم است هر یوگی به آن تسلط داشته باشد این است که بداند چگونه کشش های حرکات را عمیق تر و بیشتر کند. این ویدئو مجموعه ای از تمریناتی را آموزش می دهد که باعث پرورش این مهارت در فرد می شود.